REGULAMENTUL LOCAL (www.primariatm.ro) DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM ŞI AMENAJARE A TERITORIULUI

With
Comentariile sunt închise pentru REGULAMENTUL LOCAL (www.primariatm.ro) DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM ŞI AMENAJARE A TERITORIULUI

REGULAMENTUL LOCAL (www.primariatm.ro)
DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM ŞI AMENAJARE A TERITORIULUI
CAPITOLUL 1
DISPOZIŢII GENERALE

Prezentul Regulament local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului stabileşte componentele obligatorii ale informării şi consultării publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, în conformitate cu art. 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Informarea şi consultarea publicului se va efectua în toate fazele proceselor de elaborare sau actualizare a planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului şi este parte integrantă a procedurii de iniţiere, elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului.

Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului se adresează tuturor iniţiatorilor, elaboratorilor şi utilizatorilor planurilor de urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.), a avizatorilor, precum şi tuturor factorilor de decizie din domeniu de la nivelul administraţiei publice locale.

Documentaţiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului înregistrate vor parcurge etapele cu privire la informarea şi consultarea publicului prin grija Direcţiei Urbanism în baza prezentului Regulament.

Procesul de informare şi consultare a publicului pentru fiecare documentaţie se va finaliza cu Raportul informării şi consultării publicului, raport ce se va supune atenţiei autorităţilor administraţiei publice responsabile cu aprobarea planului, împreună cu documentaţia completă.

După aprobare, prezentul Regulament este act de autoritate al administraţiei publice a municipiului Timişoara, parcurgerea tuturor etapelor fiind obligatorie, şi care conferă documentaţiilor de

urbanism legitimitate de aplicare, constituindu‐se astfel temei juridic î vederea realizăii programelor de dezvoltare urbanistică precum ş a autorizăii lucrăilor de construire a obiectivelor de investiţi, corelate cu strategia de dezvoltare.

1.1. SCOP

Scopul prezentului Regulament este creşterea calităţii vieţii cetăţenilor prin:

includerea proceselor participative (participarea cetăţenească) în configurarea, planificarea şi implementarea intervenţiilor, în corelare cu priorităţile şi necesităţile semnalate de comunităţile locale, bazate pe nevoile, preferinţele şi sugestiile comunităţii;

stimularea participării active a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative.

1.2. LEGISLAŢIE

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM PAGINA 2/21

Activitatea de informare şi consultare a publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face va face cu respectarea şi în conformitate cu:

Ordinul nr. 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, modificat prin Ordinul nr. 835/2014;

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată;

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată;

Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism;

H.G. nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, actualizată;

Ordinul M.L.P.A.T. nr. 13/N/1999 ‐ „hid privind metodologia de elaborare ş conţnutul‐cadru al planului urbanistic general” ‐ indicativ GP038/99;

Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 ‐ „hid privind metodologia de elaborare ş conţnutul‐cadru al planului urbanistic zonal” ‐ indicativ GM‐010‐2000;

Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000 ‐ „hid privind metodologia de elaborare ş conţnutul‐cadru al planului urbanistic de detaliu” ‐ indicativ GM 009‐2000;

Legea nr. 215/2001 a administraţei publice locale, republicatăş actualizată

Legea nr. 273/2006 privind finanţle publice locale, actualizată

H.G. nr. 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru îbunăăţrea sistemului de elaborare, coordonare ş planificare a politicilor publice la nivelul administraţei publice centrale;

îtreaga legislaţe specificăş conexădin domeniul urbanismului ş amenajăii teritoriale.

CAPITOLUL 2

STRUCTURA ŞI PERSOANELE CU ATRIBUŢII ホN COORDONAREA INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI PENTRU DOCUMENTAŢIILE DE URBANISM ŞI/SAU AMENAJARE A TERITORIULUI

Articolul 1. Responsabilitatea privind informarea ş consultarea publicului pentru planurile de urbanism ş amenajarea teritoriului revine, î conformitate cu atribuţile stabilite prin prezentul

Regulament:

Direcţei Urbanism din cadrul Primăiei Municipiului Timişara;

Compartimentului Avizare Conformităţ P.U.G./P.U.D./P.U.Z.;

consilierului responsabil de zonă‐ persoana desemnatăcu coordonarea dosarului.

Articolul 2. (1) Persoana responsabilăcu informarea ş consultarea publicului este consilierul din cadrul Compartimentului Avizare Conformităţ P.U.G./P.U.D./P.U.Z. î zona căuia se aflădocumentaţa

solicitată Privitor la P.U.G., responsabilitatea informăii ş consultăii publicului revine persoanelor desemnate de căre Arhitectul‐Şf. Persoana responsabilăva îtocmi Documentul de planificare a

procesului de informare ş consultare a publicului pentru fiecare documentaţe, la intrarea acesteia la

R O M ツ N I A

J U D E ŢU L T I M I ŞM U N I C I P I U L T I M I ŞO A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

T i m i şo a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI Î ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM PAGINA 3/21

Direcţa Urbanism, î baza prezentului Regulament.

(2) Persoana responsabilă cu informarea ş consultarea publicului are urmăoarele atribuţi:

a) coordoneazăredactarea Documentului de planificare a procesului de informare ş consultare a publicului, pe baza prezentului Regulament adoptat ş î funcţe de complexitatea planului de urbanism sau amenajare a teritoriului;

b) răpunde de redactarea cerinţlor specifice care vor fi incluse î documentele de selectare şi desemnare a elaboratorului pentru documentaţile de urbanism ş amenajare a teritoriului iniţate de

autorităţle administraţei publice locale;

c) răpunde de redactarea propunerilor de cerinţ specifice necesar a fi incluse î avizul prealabil de oportunitate pentru documentaţile de urbanism iniţate de investitori privaţ, persoane fizice sau

juridice;

d) gestioneazăactivităţle de informare ş consultare a publicului pe tot parcursul documentaţei,

pâăla aprobare;

e) este persoanăde contact din partea administraţei publice locale pentru activităţle de informare

ş consultare a publicului î privinţ proiectului respectiv.

Articolul 3. Î funcţe de complexitatea documentaţei de urbanism, persoana desemnatăca

responsabilăcu informarea ş consultarea publicului poate fi sprijinităde un grup de lucru permanent, din

care pot face parte reprezentanţ ai administraţei publice locale, ai mediului de afaceri ş ai societăţi

civile, precum ş de reprezentanţ ai cetăţnilor.

Articolul 4. Grupul de lucru permanent va fi numit prin Dispoziţa Primarului Municipiului

Timişara î baza referatului îtocmit de Direcţa Urbanism.

Articolul 5. Documentul de planificare a procesului de informare şi consultare a publicului,

î baza căuia se desfăşarăprocesul de participare a publicului trebuie săcuprindăurmăoarele

informaţi obligatorii:

a) identificarea păţlor interesate, persoane fizice sau juridice, instituţi publice care pot fi afectate

de prevederile propuse prin planul de urbanism sau amenajare a teritoriului;

b) modalitatea prin care vor fi anunţţ cei interesaţ ş cei potenţal afectaţ referitor la iniţerea

procesului de elaborare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului ş de schimbăile propuse;

c) modalitatea prin care li se va oferi ocazia celor afectaţ sau interesaţ de a discuta propunerea cu

iniţatorul ş cu proiectantul ş de a‐ş exprima rezerve, a formula observaţi sau a sesiza probleme

pertinente legate de propunerile din planul de urbanism sau amenajare a teritoriului, îainte de supunerea

spre avizare autorităţlor competente;

d) calendarul propus de iniţator pentru îdeplinirea obligaţilor de informare ş consultare a

publicului;

e) datele de contact ale reprezentantului proiectantului, responsabil cu informarea ş consultarea

publicului.

Articolul 6. (1) Raportul informării şi consultării publicului, îtocmit de persoana desemnatăcu coordonarea dosarului, va cuprinde urmăoarele informaţi:

R O M ツ N I A

J U D E ŢU L T I M I ŞM U N I C I P I U L T I M I ŞO A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

T i m i şo a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI Î ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM PAGINA 4/21

a) detalii privind tehnicile ş metodele utilizate de solicitant pentru a informa si consulta publicul:

datele ş locurile tuturor îtânirilor la care cetăţnii au fost invitaţ sădezbatăpropunerea

solicitantului;

conţnutul, datele de transmitere prin poşă număul trimiterilor poşale, invitaţi, buletine

informative, publicaţi;

localizarea rezidenţlor, proprietarilor ş păţlor interesate care au primit notificăi, buletine

informative sau alte materiale scrise;

număul persoanelor care au participat la procesul de consultare ş informare;

b) rezumatul problemelor, observaţilor, rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de

informare si consultare:

modul î care solicitantul a rezolvat sau intenţoneazăsărezolve observaţile ş rezervele

exprimate de public;

observaţile ş rezervele pe care iniţatorul planului de urbanism nu poate sau nu este dispus săle

rezolve, î baza motivaţei scrise de iniţator ş/sau elaboratorul documentaţei;

orice alte informaţi considerate necesare pentru a susţne preluarea sau nepreluarea

propunerilor.

(2) Raportul informării si consultării publicului îsoţt de punctul de vedere al proiectantului

referitor la sesizăile formulate de public vor fi postate pe site‐ul Primăiei Municipiului Timişara.

Articolul 7. Raportul informării şi consultării publicului, îsoţt de Punctul de vedere al

Arhitectului‐Şf din cadrul Primăiei Municipiului Timişara, fundamenteazădecizia Consiliului Local al

Municipiului Timişara de aprobare sau respingere a planurilor de urbanism. Î vederea fundamentăii

tehnice a deciziei, autorităţle administraţei publice locale pot solicita opinia unor experţ atestaţ sau

asociaţi profesionale din domeniu.

CAPITOLUL 3

MODALITĂŢILE DE FINANŢARE A ACTIVITĂŢILOR DE INFORMARE ŞI CONSULTARE

Articolul 8. Pentru documentaţile de urbanism iniţate de căre autoritatea publicălocală

activităţle de informare ş consultare vor fi suportate din bugetul local.

Articolul 9. Pentru documentaţile de urbanism iniţate de persoane fizice sau juridice interesate,

se va percepe o taxăstabilităanual prin Hotăâe a Consiliului Local al Municipiului Timişara î temeiul

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Titlul IX ‐ Impozite ş taxe locale, Capitolul VIII ‐ Taxe speciale, art.

484 alin. (1).

Articolul 10. Taxa va fi achitatăî avans, la sediul Primăiei Municipiului Timişara, odatăcu

îregistrarea documentaţei pentru informarea ş consultarea publicului.

Articolul 11. Cuantumul taxelor pentru activitatea de informare ş consultare a publicului se vor

stabili anual prin Hotăâe a Consiliului Local al Municipiului Timişara.

R O M ツ N I A

J U D E ŢU L T I M I ŞM U N I C I P I U L T I M I ŞO A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

T i m i şo a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI Î ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM PAGINA 5/21

Articolul 12. Venitul obţnut din perceperea acestei taxe va fi folosit pentru cheltuielile aferente

informăii ş consultăii publicului.

CAPITOLUL 4

PRINCIPIILE DE IDENTIFICARE A GRUPURILOR ŢINTĂPENTRU

INFORMARE ŞI CONSULTARE, PENTRU FIECARE CATEGORIE DE PLAN

Articolul 13. Pentru Planul Urbanistic General ş Regulamentul Local de Urbanism aferent,

procedura de informare ş consultare a publicului se adreseazătuturor cetăţnilor oraşlui, precum ş

autorităţi competente î ceea ce priveşe protecţa mediului, precum ş tuturor autorităţlor interesate.

Articolul 14. Pentru Planurile Urbanistice Zonale ş Regulamentele Locale de Urbanism aferente,

procedura de informare ş consultare se adresează

a) persoanelor cu drept patrimonial: iniţatorii documentaţei, proprietarii direct afectaţ,

proprietarii parcelelor vecine zonei afectate;

b) persoanelor cu relevanţăfuncţonală rezidenţ ş deţnăori de activităţ identice sau

complementare etc.;

c) persoanelor cu caracter asociativ: organizaţi ale societăţi civile, asociaţi profesionale, asociaţi

ale sectorului de afaceri;

d) altor grupuri‐ţntăcare se vor identifica pe parcursul procedurii de informare ş consultare a

publicului.

Articolul 15. Pentru Planurile Urbanistice de Detaliu, procedura de informare ş consultare se

adreseazăgrupului‐ţntăconstituit din proprietarii parcelelor vecine pe toate laturile parcelei care a

generat P.U.D.‐ul, precum ş proprietarilor parcelelor situate peste drum de parcela beneficiarului P.U.D.

CAPITOLUL 5

MODUL ŞI LOCUL ホN CARE PUBLICUL VA AVEA ACCES LA INFORMAŢII ŞI DOCUMENTAŢII

Articolul 16. Se va asigura spaţu permanent dedicat schimbului de informaţi cu privire la

activitatea de urbanism ş amenajare a teritoriului la sediul Direcţei Urbanism din cadrul Primăiei

Municipiului Timişara (situatăla adresa Bulevardul C.D. Loga nr. 1).

Articolul 17. Orarul ş locul unde se va putea face consultarea documentaţilor de urbanism se va

stabili pentru fiecare documentaţe î parte ş va fi specificat atâ î anunţl de informare afişt pe site‐ul

Primăiei Municipiului Timişara, câ ş pe panourile de informare.

Articolul 18. Caracterul public al documentaţilor se asigurăfăăa se aduce atingere restricţilor

impuse de legislaţa î vigoare privind secretul comercial ş industrial, proprietatea intelectuală protejarea

R O M ツ N I A

J U D E ŢU L T I M I ŞM U N I C I P I U L T I M I ŞO A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

T i m i şo a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI Î ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM PAGINA 6/21

interesului public ş privat, garantarea drepturilor fundamentale ale persoanelor fizice cu privire la dreptul

la viaţăintimă familialăş privatăconform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţile de

interes public, actualizatăş a Legii nr. 52/2003 privind transparenţ decizionalăî administraţa publică

actualizată

CAPITOLUL 6

DEFINIREA SITUAŢIILOR ホN CARE SE CONSIDERĂCĂREGULAMENTUL LOCAL

A FOST ホNCĂLCAT ŞI MĂSURILE ADMINISTRATIVE DE SANCŢIONARE

Articolul 19. Î cazul nerespectăii prevederilor prezentului Regulament, se vor aplica

prevederile legislaţei î vigoare, iar î cazul funcţonarilor publici se vor aplica sancţunile stabilite prin

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţonarilor publici, republicatăş actualizată

Articolul 20. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament de căre iniţatorii

documentaţilor urbanistice va duce la imposibilitatea îtocmirii Raportului de informare şi consultare

a publicului ş implicit la restituirea documentaţei la iniţator.

CAPITOLUL 7

MODUL ホN CARE SE VA FACE EVALUAREA PROCEDEELOR DE PARTICIPARE PUBLICĂŞI ACTUALIZAREA REGULAMENTULUI LOCAL ホN CONSECINŢĂArticolul 21. Evaluarea eficacităţi procesului de consultare ş informare a publicului se va face

anual prin analiza observaţilor, reclamaţilor ş recomandăilor de îbunăăţre ş a modificăilor

legislative. Î urma analizei se îcheie un proces verbal care poate săstea la baza modificăilor prezentului

Regulament.

CAPITOLUL 8

DESFĂŞURAREA ETAPELOR METODOLOGICE DIFERENŢIATE PE CATEGORII

DE PLANURI DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI DE URBANISM

SUBCAPITOLUL 8.1

PLANUL URBANISTIC GENERAL (P.U.G.) ŞI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM (R.L.U.) AFERENT

Articolul 22. Implicarea ş consultarea publicului pentru Planul Urbanistic General ş

Regulamentul Local de Urbanism aferent se va face î cinci etape:

Etapa 1 ‐ etapa pregăitoare P.U.G. ş R.L.U. aferent.;

Etapa 2 ‐ etapa de documentare ş de elaborare a studiilor de fundamentare;

Etapa 3 ‐ etapa elaborăii propunerilor P.U.G. ş R.L.U. aferent;

Etapa 4 ‐ etapa aprobăii P.U.G. ş R.L.U. aferent;

R O M ツ N I A

J U D E ŢU L T I M I ŞM U N I C I P I U L T I M I ŞO A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

T i m i şo a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI Î ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM PAGINA 7/21

Etapa 5 ‐ etapa monitorizăii implementăii P.U.G. ş R.L.U. aferent.

8.1.1. ETAPA 1 ‐ ETAPA PREGĂTITOARE P.U.G. ŞI R.L.U. AFERENT

Articolul 23. Primarul Municipiului Timişara prin Direcţa Urbanism, î calitate de iniţator,

informeazăpublicul cu privire la intenţa de elaborare sau de revizuire a P.U.G., îainte de elaborarea

documentelor necesare procedurii de atribuire a serviciilor de elaborare a planului.

Articolul 24. Informarea cu privire la intenţa de elaborare a P.U.G. se face simultan, prin

urmăoarele metode:

a) anunţri afişte la sediul autorităţi publice î spaţile accesibile tuturor cetăţnilor;

b) anunţcu vizibilitate imediatăpublicat pe pagina proprie de internet ş î publicaţa proprie;

Articolul 25. Anunţrile prevăute la Art. 24 vor cuprinde î mod obligatoriu cel puţn

urmăoarele:

a) prezentarea succintăa argumentăii intenţei de elaborare/revizuire a P.U.G. ş a obiectivelor;

b) numele ş datele de contact ale persoanei responsabile cu informarea ş consultarea publicului,

căre care pot fi transmise comentarii, observaţi ş propuneri;

c) perioada (maximum 25 de zile de la data aducerii la cunoşinţ publicului a intenţei) î care pot

fi transmise comentarii, observaţi ş propuneri sau exprimate nevoi;

d) modul î care va fi pus la dispoziţa publicului răpunsul la observaţile transmise î aceastăperioadă

Articolul 26. Anunţrile publicate pe pagina proprie de internet a Primăiei Municipiului

Timişara ş cele afişte la sediul Primăiei Municipiului Timişara trebuie menţnute pe toatăperioada î

care pot fi transmise observaţi ş propuneri.

Articolul 27. Primarul Municipiului Timişara, prin Compartimentul Avizare Conformităţ P.U.G./

P.U.D./P.U.Z. din cadrul Direcţei Urbanism, poate aduce la cunoşinţ publicului intenţa sa de elaborare

sau revizuire a P.U.G. ş prin anunţri publicate î presa locală cel puţn douăanunţri publicate la interval

de minimum 3 zile, panouri amplasate pe domeniul public, emisiuni la staţi de radio ş televiziune,

conferinţ, afiş, interviuri, organizarea unor evenimente ş/sau expoziţi cu hăţ, planuri, schiţ, tabele,

grafice, orice alte materiale.

Articolul 28. Primarul Municipiului Timişara prin Direcţa Urbanism primeşe de la public

observaţi, sugestii sau propuneri cu privire la intenţa de elaborare sau revizuire a P.U.G. ş la informaţile

furnizate prin anunţş pune la dispoziţa publicului sinteza acestora ş argumentaţa preluăii sau

nepreluăii propunerilor, î maximum 15 zile de la data‐limităstabilităpentru primirea lor.

Articolul 29. Toate propunerile obţnute ş nevoile identificate î urma procesului de informare ş

consultare vor fi examinate ş sintetizate ş vor fi prezentate ca anexăla documentaţa necesarăatribuirii

serviciilor de elaborare a P.U.G.

R O M ツ N I A

J U D E ŢU L T I M I ŞM U N I C I P I U L T I M I ŞO A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

T i m i şo a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI Î ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM PAGINA 8/21

Articolul 30. Elementele de temăincluse î documentaţa necesarăatribuirii serviciilor de

elaborare sau revizuire a P.U.G. privind obiectivele principale, aspectele ş prevederile principale ce

urmeazăa fi abordate, precum ş procedurile specifice de informare ş consultare a publicului pe parcursul

elaborăii sau revizuirii P.U.G. se redacteazăde căre Compartimentului Avizare Conformităţ P.U.G./

P.U.D./P.U.Z. din cadrul Direcţei Urbanism, cu sprijinul unui grup cu rol consultativ format din

reprezentanţ ai compartimentului de specialitate, comisiei tehnice de urbanism, autorităţi competente cu

protecţa mediului, comisiei de urbanism din cadrul consiliului local ş altor instituţi/organisme interesate

de la nivel central, judeţan sau local, precum ş de căre persoana responsabilăcu informarea ş

consultarea publicului, astfel îcâ săse asigure identificarea prealabilăa nevoilor la care P.U.G. trebuie sărăpundă

Articolul 31. Documentaţa necesarăatribuirii serviciilor de elaborare sau revizuire a P.U.G.

include î mod clar obligaţile ce derivădin derularea activităţlor de informare ş consultare a publicului.

8.1.2. ETAPA 2 ‐ ETAPA DE DOCUMENTARE ŞI ELABORARE A STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Articolul 32. Î etapa elaborăii studiilor de fundamentare a propunerilor, cerinţle ş opţunile

publicului legate de dezvoltarea urbanădurabilăsunt obţnute de elaboratorul documentaţei de urbanism

prin metode de cercetare sociologicărelevante pentru obiectivele propuse.

Articolul 33. Cercetarea sociologicăse efectueazăde căre persoane specializate î pregăirea,

derularea ş analizarea rezultatelor metodelor corespunzăoare, atestate conform legii î privinţ

elaborăii documentaţilor de urbanism ş amenajare a teritoriului.

8.1.3. ETAPA 3 ‐ ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR P.U.G. ŞI R.L.U. AFERENT

Articolul 34. (1) Pe parcursul elaborăii propunerilor este recomandatăconsultarea publicului sau

a anumitor factori interesaţ, precum organizaţi ale societăţi civile, asociaţi profesionale, asociaţi ale

sectorului de afaceri, reprezentanţ ai cetăţnilor, asupra evoluţei propunerilor preliminare, a

altemativelor ş opţunii preferate, astfel îcâ săfie preîtâpinate eventuale dezacorduri sau contestăi.

(2) Î vederea reducerii birocratizăii ş a costurilor se recomandăca aceastăconsultare săfie

organizatăî mod unitar cu evaluarea de mediu, prin colaborarea cu autorităţle responsabile din

domeniul mediului.

Articolul 35. Informarea ş consultarea publicului asupra propunerilor de P.U.G. se face astfel:

a) Primarul Municipiului Timişara prin Direcţa Urbanism ca iniţator al planului informeazăpublicul prin urmăoarele activităţ simultan:

publicăpe site‐ul Primăiei Municipiului Timişara, î varianta online a Monitorului Primăiei

Municipiului Timişara, publicăpe panourile de afişj ale Primăiei Municipiului Timişara, î locaţile de

afişj stradal disponibile de pe teritoriul municipiului Timişara, aflate î momentul de faţăî

concesionarea S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. Timişara (fosta S.C. ADMINISTRAREA DOMENIULUI

R O M ツ N I A

J U D E ŢU L T I M I ŞM U N I C I P I U L T I M I ŞO A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

T i m i şo a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI Î ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM PAGINA 9/21

PUBLIC S.A. Timişara) ş prin alte mijloace de informare disponibile, anunţl cu privire la posibilitatea,

modul ş perioada, locul ş orarul î care se pot consulta documentele complete ale propunerilor ş pot

transmite observaţi la sediul autorităţi competente pentru aprobarea finalăa P.U.G. î termen de

maximum 45 de zile calendaristice de la data anunţlui de îcadrare a Etapei 3 ‐ Etapa elaborăii

propunerilor P.U.G. ş R.L.U. aferent, precum ş obiectivele, data, locul de desfăşrare, ora de îcepere ş

durata estimatăa dezbaterilor publice care vor avea loc la minimum 20 de zile de la data anunţlui de

îcadrare a Etapei 3 ‐ etapa elaborăii propunerilor P.U.G. ş R.L.U. aferent; se vor organiza 4 dezbateri

publice la care vor fi invitaţ cetăţnii domiciliaţ î partea de nord‐est, sud‐est, sud‐vest, respectiv î

partea de nord‐vest a municipiului Timişara, prin adrese transmise Forurilor de conducere ale Consiliilor

Consultative de Cartier din Municipiul Timişara;

afişazăanunţl de mai sus ş propunerile îsoţte de explicaţi succinte, scrise ş desenate, îtr‐un

limbaj nontehnic, pe o perioadăde cel puţn 30 de zile, la sediul propriu, pe site‐ul Primăiei Municipiului

Timişara ş î alte locuri disponibile care vor fi făute publice î anunţ

trimite î scris căre factorii interesaţ identificaţ anunţl publicat, cu cel puţn 15 zile îainte de

data dezbaterilor publice;

b) Primarul Municipiului Timişara prin Direcţa Urbanism consultăpublicul asupra propunerilor

prin cel puţn urmăoarele activităţ:

pune la dispoziţa publicului, pentru consultare, prima versiune a propunerilor pe durata a cel

puţn 45 de zile;

expune materialele grafice cu explicaţi formulate îtr‐un limbaj nontehnic, pe durata a cel puţn

45 de zile, îtr‐un spaţu special amenajat ş cu posibilitatea colectăii î scris a observaţilor cetăţnilor;

pregăeşe, organizeazăş conduce cele patru dezbateri publicăcu privire la propuneri;

c) Primarul Municipiului Timişara prin Direcţa Urbanism informeazăpublicul cu privire la

rezultatele consultăii, cel puţn prin publicarea pe propria paginăde internet a observaţilor ş sugestiilor

publicului asupra propunerilor preliminare ş a răpunsului la acestea, î termen de maximum 15 zile de la

data dezbaterilor publice;

d) Consultarea publicului pe propunerile de plan se face îainte de transmiterea documentaţei pe

circuitul legal de avizare.

Articolul 36. Pentru propunerile ce aduc modificăi importante unor păţ mari din localitate/care

afecteazăun numă mare de persoane, Primarul Municipiului Timişara prin Direcţa Urbanism poate să

a) informeze publicul prin expoziţi î cartiere, emisiuni radio sau TV, broşri, anunţri î şoli etc.,

prin afiş pliante disponibile la sediul Primăiei Municipiului Timişara, instituţi de îvăţăât, panouri

informative î oraş sediile Consiliilor Consultative de Cartier, pe site‐ul Primăiei Municipiului Timişara,

î Monitorul Primăiei Municipiului Timişara, www.pugtm.ro ş alte domenii online;

b) consulte publicul asupra propunerilor prin: dezbateri publice pe anumite subiecte critice,

dezbateri sau îtruniri î anumite zone, interviuri de grup, grupuri consultative structurate pe domenii sau

pe anumite categorii de public etc. ‐ toate acestea se vor organiza î urma unor solicităi scrise, cu

participarea colectivului de elaborare P.U.G.;

c) organizeze ateliere de lucru, audieri publice, îtâniri itinerante etc., pentru identificarea

propunerilor alternative ş ideilor iniţate de public prin interacţune cu echipele de lucru, punerea î

comun a cunoşinţlor ş competenţlor sau identificarea interese mutuale etc.